Regulering – Park hotel

Sted: Sandefjord
Tiltakshaver:
 Park Hotel ANS

UTVIDELSE AV PARK HOTEL, SANDEFJORD
Reguleringsplanen omfatter gnr 165/bnr 2 Park Hotel, Sandefjord og del av gnr 165/bnr 5, Sandefjord kommunes parkeringsplass ved Rådhuset. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ca 270 nye hotellrom. Ca 120 hotellrom forutsettes plassert i ny bygning ved Badeparken og ca 150 hotellrom forutsettes plassert i ny bygning ved Sandefjordsveien. Økning av dagens parkeringskapasitet vil bli vurdert innpasset.

Utbyggingsrekkefølge: Nybygg ved Badeparken vil være første byggetrinn.